به نام خدا

مهمترین برنامه های موضوعی دولت سیزدهم

13-کشاورزی


  1. خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک گندم، برنج، خوراک دام، دانه های روغنی، جو و پنبه بدون افزایش سطح زیرکشت و منابع آبی بیشتر
  1. اجرای کامل طرح اصلاح الگوی کشت با هماهنگی کامل کشاورزان
  2. حمایت از خودکفایی کشور در تولید گوشت سفید و قرمز با قیمت های رقابتی
  3. ایجاد ثبات در مقررات و آزادسازی کامل صادرات محصولات و واردات تجهیزات و سموم و کود و ... با اعمال تعرفه های هدفمند گمرکی
  4. خرید تضمینی محصول از کشاورزان به قیمت جهانی و حذف یارانه های غیرمستقیم و پرداخت یارانه مستقیم
  5. حمایت از افزایش بهره وری و افزایش تولید واحد سطح محصولات کشاورزی با هدف کاهش قیمت تمام شده و ایجاد مزیت صادراتی
  6. حمایت از کشت گلخانه ای با هدف افزایش بازدهی و کاهش مصرف آب و سموم و کاهش هزینه و افزایش کمی و کیفی تولیدات