آیا بازدهی بازار بورس واقعی است؟

به نام خدا

آیا بازدهی بازار بورس واقعی است؟

سید علی لطفی زاده(1399/02/15)

متن مقاله آیا بازدهی بازار بورس واقعی است؟ سایت کد بورسی در مطلبی که در تاریخ 27 اسفند 1398 تهیه نموده است به مقایسه بازدهی بازارهای مختلف در سال 1398 پرداخته است. از جمله نمودارهایی که در این گزارش ارائه گردیده است، موضوع مقایسه بازده بازارهای بورس، ارز، طلا، مسکن و بانک در سال های 1388 تا 1398 به شرح نمودار زیر می باشد.


Yield of different financial markets from 2009 to 1398همچنین در این گزارش مقایسه بازده این بازارها در سال 1398 نیز به شرح تصویر زیر ارائه گردیده است: