برنامه پیشنهادی برای وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم، به مجلس شورای اسلامی


بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه پیشنهادی برای وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم، به مجلس شورای اسلامی

سیدعلی لطفی زاده-1400/05/23

 

مقدمه

با توجه به تاثیر گسترده وزارت راه و شهرسازی در زندگی عموم مردم ایران ، ارائه خدمات شایسته از سوی این دستگاه می تواند موجبات رضایتمندی هرچه بیشتر مردم کشوررا فراهم نماید. اگرچه این وزارتخانه به تنهایی و بدون حمایت و همراهی سایر ارکان و دستگاه های اجرایی کشور، قادر به ارائه مطلوب خدمات به مردم شریف نخواهد بود ولی این برنامه با فرض اشراف همه مسئولین به وضعیت کشور و همراهی آنان در حوزه های مسئولیتی خود تدوین گردیده است.

مبانی مهم مورد نظر در تدوین این برنامه براساس وضعیت فعلی کشور عبارتند از:

 • قانون اساسی، بویژه اصل 31 قانون اساسی مبنی بر اینکه داشتن مسکن متناسب با نیاز . حق هر فرد و خانواده ایرانی است . دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
 • سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران
 • سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در امور مسکن
 • سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در امور شهرسازی
 • سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش حمل و نقل
 • سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی
 • سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در ارتباط با اصل ۴۴ قانون اساسی
 • سیاست‌های راهبردی درباره بند ج سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
 • سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در محیط زیست
 • سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در اصلاح الگوی مصرف
 • سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در موضوع خانواده
 • سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه
 • قانون اراضی شهری
 • قانون زمین شهری
 • قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
 • قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
 • قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری
 • قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
 • قانون جهش تولید و تامین مسکن (در شرف تصویب)

آنچه که نیاز امروز جامعه می باشد و وزارت راه و شهرسازی هم حداکثر تلاش خود برای نقش آفرینی موثر در آن را به کار خواهد بست عبارت است از:

 • افزایش تولید ناخالص داخلی با اولویت بهبود بهره وری
 • روابط هوشمند و هدفمند و پایدار اقتصادی با دیگر کشورها بویژه همسایگان
 • خروج دولت از تصدی گری و حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد
 • شفافیت و فسادستیزی
 • برقراری عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی


وزارت راه و شهرسازی


برنامه پیشنهادی

به منظور هدایت وزارت راه و شهرسازی در جهت تحقق اهداف و برنامه های مندرج در اسناد بالادستی و تامین خواسته های روز کشور، برنامه وزارت راه و شهرسازی در سه بخش زیر ارائه می گردد:

1- ساماندهی وضعیت داخلی وزارتخانه

1-1- ایجاد انگیزه در کارکنان برای خدمت گزاری هرچه بیشتر و بهتر به مردم و محور قراردادن حل مشکل مردم

1-2- اصلاح فاصله غیرمنصفانه حقوق و مزایای کارکنان ستاد وارتخانه با سازمان ها و شرکت های تابعه

1-3- استفاده حداکثری از کارکنان و مدیران موجود در بدنه وزارتخانه برای تصدی پست های مدیریتی و جبران گسست مدیریتی ایجاد شده

1-4- ارتقاء سطح دانش عمومی و تخصصی کارکنان و مدیران در حوزه های مختلف

1-5- پیاده سازی فرهنگ جانشین پروری و شایسته گزینی

1-6- اعتماد به توان کارشناسی متخصصین وزارت متبوع و استفاده حداکثری از این ظرفیت

1-7- ایجاد فرصت بیشتر برای جوانان جهت نقش آفرینی در وزارتخانه

1-8- ایجاد پیوستگی و هماهنگی میان ستاد و سازمان ها و شرکت های تابعه از طریق ایجاد کارگروه های تخصصی

1-9- تقویت بدنه کارشناسی ستاد وزارتخانه

1-10- ایجاد هماهنگی بیشتر میان معاونین سازمان ها و شرکت های تابعه با معاونین متناظر در وزارت متبوع

1-11- تبیین نقش ارائه خدمات الکترونیکی به مراجعین و مخاطبین به صورت برخط و بدون نیاز به مداخله عوامل انسانی

1-12- تبدیل وزارت راه و شهرسازی به الگوی موفق ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان

1-13- تبدیل وزارت راه و شهرسازی به الگوی سازمان دارای روابط انسانی دوستانه، مبتنی بر اعتماد و در راستای حل مشکلات مردم

1-14-   تبدیل وزارت راه و شهرسازی به الگوی سلامت اداری، شفافیت و مبارزه با فساد

1-15- تبدیل وزارت راه و شهرسازی به الگوی سازمان چابک و مشکل گشای مردم

1-16- تبدیل وزارت راه و شهرسازی به الگوی کوچک سازی و واگذاری کارهای تصدی گری به مردم

1-17- تبدیل وزارت راه و شهرسازی به الگوی روابط سازنده و سلامت میان بخش خصوصی و دولتی

1-18- تبدیل وزارت راه و شهرسازی به الگوی تعریف نقش هریک از کارکنان در افزایش تولید ناخالص داخلیبرنامه پیشنهادی در حوزه زمین ، شهرسازی و مسکن

2- حوزه زمین، شهرسازی و مسکن

 2-1- توجه به طرح های مصوب آمایش سرزمین در برنامه های وزارت متبوع

2-2- تامین زمین برای ساخت مسکن مورد نیاز در کشوربا اولویت محل سکونت گروه های هدف

2-3- توسعه متصل و منفصل شهرها به منظور تعدیل قیمت زمین و ظرفیت سازی برای ساخت مسکن

2-4- توجه به ویژگی های اقلیمی، بومی و محلی در طرح های شهرسازی

2-5- تصمیم گیری درخصوص چگونگی ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی

2-6- تصمیم گیری درخصوص چگونگی ساماندهی حاشیه نشینی

2-7- توجه جدی به مکانیزاسیون صدور پروانه در شهرداری ها با هدف کاهش فساد و رعایت ضوابط طرح تفصیلی

2-8- اتخاذ تصمیمات سخت گیرانه نسبت به مهندسین طراح، ناظر، مجری و سازندگان درخصوص تخطی از ضوابط طرح تفصیلی

2-9- تجدید نظر در ضوابط، آیین نامه ها و مقررات ملی با رویکرد استفاده از تجربیات جهانی و نگاه اقتصادی (سبک سازی و سریع سازی)

2-10- بازنگری به طرح جامع 20 ساله مسکن و ارسال برای تصویب هیات وزیران (یا شورای عالی مسکن)

2-11-توجه ویژه به دانش و فناوری برای رونق سریع سازی و ارزان سازی ساختمان

2-12- تجدید نظر در مقررات ملی با هدف کاهش جدی در شدت مصرف انرژی در ساختمان

2-13-تشکیل صندوق ملی مسکن (پس از تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید و تامین مسکن)

2-14- استفاده بیشتر و بهتر از ظرفیت بخش خصوصی برای تولید مسکن و ایجاد شهرک های جدید

2-15- رعایت حق انتخاب برای گروه های مورد حمایت در موقعیت، مساحت و کیفیت نازک کاری مسکن

2-16- شفافیت کامل در کلیه مراحل تحصیل زمین، آماده سازی، ساخت و واگذاری مسکن

2-17- استفاده از تجربیات جهانی در تولید مسکن با فناوری های نوین و کاهش شدت مصرف انرژی

2-18- حمایت از سرمایه گذاری مشترک شرکت های ایرانی و خارجی در تولید مسکن

2-19- حمایت از تولید انبوه مسکن در کشور

2-20-حمایت از استفاده از انرژی های تجدیدپذیر

2-21- تصمیم گیری موثر درخصوص نوسازی بافت های فرسوده

2-22- حمایت از توسعه اجاره داری در بخش مسکن

2-23- همکاری با نهادهای حمایتی برای حل مشکل مسکن گروه های کم درآمد

2-24- حمایت از حل مشکل مسکن گروه های مختلف فاقد مسکن و یا بدمسکن

2-25- حمایت از حل مشکل مسکن زوج های جوان

2-26- حمایت از نوسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی

2-27- استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده در اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای کمک به تولید و واگذاری انبوه مسکن به گروه های هدف

2-28- استفاده از ظرفیت بنیاد مسکن برای شتاب بخشی به اجرای طرح های عمران روستایی

2-29-بازنگری در تهیه طرح های هادی با رویکرد حل مشکل تامین زمین و یا لحاظ کاربری مسکونی برای مسکن روستاییان در محدوده روستا

2-30- حمایت از صدور خدمات فنی- مهندسی بویژه به کشورهای عراق و سوریه
برنامه پیشنهادی در حوزه حمل و نقل

3- بخش حمل و نقل

راهبردهای مشترک در بخش حمل و نقل عبارتند از:

 • استفاده مطلوب از ظرفیت صندوق توسعه حمل و نقل به عنوان محل مناسب برای مدیریت صحیح و بهینه منابعِ در دسترس بخش حمل و نقل.
 • کاهش شدت مصرف انرژی
 • بهره برداری بهینه از زیرساخت های موجود و نگهداری مناسب از آن ها از طریق واگذاری امور به مردم و نیز دریافت هزینه نگهداری از بهره برداران، با هدف کاهش فشار نگهداری از دوش عموم مردم و دولت و در عین حال امکان حفظ کیفیت مطلوب و پایدار زیرساخت ها با همراهی مجلس محترم در بسترسازی قانونی موردنیاز
 • توسعه زیرساخت ها توسط بخش خصوصی و متناسب با وجود تقاضای موثر به منظور اطمینان از اقتصادی بودن طرح ها و تخصیص اعتبارات دولتی به این پروژه ها در قالب پرداخت تسهیلات با دوره بازپرداخت مشخص و خارج شدن از موضوع پیمانکاری با همراهی مجلس محترم در بسترسازی قانونی
 • ایجاد زیرساخت های با کارکرد اجتماعی و ضروری، به شرط طی مراحل تصویب، ازمنابع دولتی و به ترتیب اولویت
 • راه اندازی موثر حمل و نقل ترکیبی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
 • افزایش ترانزیت از کشور با همکاری وزارت امورخارجه و سایر دستگاه های ذیربط
 • استفاده از فناوری های نوین و تمرکز بر توسعه های نرم افزاری و الکترونیکی
 • شفافیت و ایجاد فضای رقابت سالم در تمامی شقوق حمل و نقل
 • راه اندازی صندوق توسعه حمل و نقل به عنوان محل مناسب برای مدیریت صحیح و بهینه منابعِ در دسترس بخش حمل و نقل
 • توجه به بهره وری و پرهیز از توسعه های فیزیکی غیرضرور
 • طراحی و استقرار نظام پالایش و پیدایش طرح های عمرانی
 • حرکت به سمت حذف یارانه های پنهان و غیرمستقیم و پرداخت یارانه های مستقیم
 • اتخاذ تدابیر موثر و پایدار برای خروج بخش حمل و نقل از وابستگی به بودجه های دولتی
 • اتخاذ تدابیر موثر و پایدار برای خروج بخش حمل و نقل از زیان دهی و مشکل در پرداخت حقوق و مزایا
 • حداقل دخالت در نرخ گذاری و رعایت صرفه و صلاح بخش خصوصی و مصرف کنندگان در تعیین نرخ خدمات

 


برنامه پیشنهادی در حوزه حمل و نقل جاده ای

3-1- حمل و نقل جاده ای
 • برنامه ریزی و اقدام جدی برای کاهش تلفات جاده ای
 • حمایت از نوسازی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر با فرمول تامین مالی از مابه التفاوت قیمت سوخت
 • نگهداری راه ها در وضعیت مطلوب و با استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی
 • بهبود کیفیت قیر و عمر آسفالت
 • صدور بارنامه الکترونیکی
 • اعلام بار و نوبت دهی الکترونیکی (بدون دخالت نیروی انسانی) در پایانه ها
 • ارتقاء ایمنی مبتنی بر ITS
 • حمایت از توسعه بنادر خشک توسط بخش خصوصی
 • حمایت از توسعه و نوسازی ناوگان توسط بخش خصوصی
 • حمایت از توسعه شبکه توسط بخش خصوصی


حمل و نقل ریلی

3-2- حمل و نقل ریلی
 • حرکت به سوی واگذاری بهره برداری از خطوط ریلی به بخش خصوصی
 • بسترسازی برای توسعه شبکه ریلی توسط بخش خصوصی
 • حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اتصال شبکه ریلی کشور به خطوط ریلی همسایگان
 • توجه به ظرفیت کشورهای عضو اکو در استفاده از زیرساخت های ریلی در رونق ترانزیت کالا از کشور
 • حمایت از طرح های بهبود بهره وری از جمله توسعه ATC
 • حذف یارانه های پنهان و غیرمستقیم
 • رقابتی نمودن تعرفه ها پس از اطمینان از وجود عرضه بیش از تقاضا
 • حمایت از ایجاد خطوط حومه ای توسط بخش خصوصی
 • حمایت از بخش خصوصی برای توسعه ناوگان


برنامه پیشنهادی در حوزه حمل و نقل دریایی

3-3- حمل و نقل دریایی
 • حرکت به سوی واگذاری هرچه بیشتر بهره برداری به بخش خصوصی
 • هم سو سازی مدیریت و بهره برداری از بنادر با رویکرد عمومی حمل و نقل دریایی در جهان
 • بسترسازی برای حضور شرکت های معتبر فعال در حوزه حمل و نقل دریایی اعم از کشتیرانی و ایجاد زیرساخت و بهره‌برداری از زیرساخت ها با هدف انتقال تجربه و دانش فنی و رونق فعالیت های بندری و دریایی
 • اتخاذ تدابیر لازم برای اضافه شدن بنادر کشور به مسیر خطوط کشتیرانی معتبر بین المللی
 • افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی
 • افزایش ظرفیت بازرگانی و لجستیکی بنادر و کسب سهم تجاری بیشتر در منطقه
 • ارتقای سطح پیشگیری و مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی
 • ارتقای مدیریت و نظارت بر سواحل کشور
 • ارتقای سطح ایمنی دریانوردی و ایمنی بندری


3-4- حمل و نقل هوایی
 • حرکت به سوی واگذاری هرچه بیشتر بهره برداری به بخش خصوصی
 • حمایت از شرکت های حمل و نقل هوایی در بخش خصوصی
 • تمرکز توسعه و کاهش متوسط سن ناوگان هوایی در بخش خصوصی
 • اتخاذ سیاست های مناسب برای افزایش پروازهای عبوری از کشور
 • واگذاری هرگونه توسعه در زیرساخت های حمل و نقل هوایی به بخش خصوصی
 • بسترسازی برای حضور شرکت های خارجی و انتقال دانش فنی و فناوری و مدیریت به شرکت های داخلی
 • حمایت از تشکیل کنسرسیوم های داخلی-خارجی در حمل و نقل هوایی
 • سود ده نمودن فرودگاه های زیان ده با فراخوان از بخش خصوصی برای هم فکری و اجرا
 • حل ریشه ای مشکل کارکنان و بازنشستگان هما
 • رقابتی نمودن تعرفه ها پس از اطمینان از وجود عرضه بیش از تقاضا

 

 

نظرات

سلام پیاده سازی موارد فوق دستاوردهای بزرگی را برای کشور و بخش راه و شهرسازی به ارمغان خواهد اورد و ان نیاز به اراده و همت بالاست که البته در جناب اقای مهندس لطفی زاده عزیز وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *