پروژه ها

خانه پیش ساخته و شهرک خودکفا
تدوین ضوابط و مکانیابی احداث خانه ها و شهرک های خودکفا بر روی اراضی ملی که در مالکیت دولت باقی خواهند ماند (در بیرون محدوده فعلی شهرها و روستاها) با هدف حذف تعهد تامین نیازهای زیربنایی (آب، برق، گاز و...) و روبنایی (مدرسه- درمانگاه- پلیس- تفریح و سرگرمی- پارک و...) از دوش دولت و واگذاری اختیاراتی در این ارتباط به مردم با هدف حذف قیمت زمین از قیمت مسکن.