پروژه ها

شرح خدمات جمع آوری اطلاعات تولید مواد موثره دارو در ایران و جهان
تهیه لیست و تعداد مصرف انواع دارو در ایران و کشورهای همسایه و کشورهای توسعه یافته منتخب و در سراسر جهان و مشخص نمودن ماده موثره تولید این داروها و مواد اولیه تولید ماده موثره در ایران و جهان و ظرفیت تولید مواد اولیه و نیز وضعیت تولید تجهیزات تولید مواد موثره دارو در ایران با هدف ایجاد خودکفایی در تولید دارو و ورود به بازار صادرات دارو