پروژه ها

مطالعات و الویت بندی ساخت تجهیزات پزشکی
جایگاه تجهیزات پزشکی در دنیای امروز نیاز به خودکفایی در این تجهیزات در داخل ایران را به امری مهم در صنعت تبدیل ساخته است.