پروژه ها

تهیه بانک اطلاعاتی زیرساخت های کشاورزی و صنعتی کشور
مدیریت جامع و بهره ور منابع کشور، مستلزم وجود بانک های اطلاعاتی یکپارچه از زیرساخت های موجود در کشور که در طی سالیان طولانی با سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی شکل گرفته است می باشد. بر این اساس ایجاد این بانک اطلاعات یکپارچه با هماهنگی و همکاری همه دستگاه های ذیربط و از همه مهمتر با همکاری آحاد مردم در دستور کار قرار گرفته است.تهیه مدل اقتصاد ایران
تهیه مدل اقتصاد ایران از طریق برآورد نیازهای مصرفی متعارف دهک های هزینه ای مختلف و برآورد هزینه های دولت و نهادهای حاکمیتی و نحوه تامین این هزینه ها از ظرفیت های موجود اقتصاد ایران و میزان نیاز به ایجاد ظرفیت های جدید با هدف اولیه ایجاد خودکفایی و هدف ثانویه گرفتن سهم از بازارهای جهانی به ویژه در تولید محصولات با فناوری بالا که دارای ارزش افزوده بیشتری می باشند.