معرفی جاذبه های گردشگری روستاهای کشور

معرفی جاذبه های گردشگری روستاهای کشور

معرفی جاذبه های گردشگری روستاهای کشور
.

با توجه به ظرفیت جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی فراوان موجود در کشور،  با معرفی این جاذبه ها می توان به صنعت گردشکری رونق داد.