تهیه مدل اقتصاد ایران

تهیه مدل اقتصاد ایران

تهیه مدل اقتصاد ایران
تهیه مدل اقتصاد ایران از طریق برآورد نیازهای مصرفی متعارف دهک های هزینه ای مختلف و برآورد هزینه های دولت و نهادهای حاکمیتی و نحوه تامین این هزینه ها از ظرفیت های موجود اقتصاد ایران و میزان نیاز به ایجاد ظرفیت های جدید با هدف اولیه ایجاد خودکفایی و هدف ثانویه گرفتن سهم از بازارهای جهانی به ویژه در تولید محصولات با فناوری بالا که دارای ارزش افزوده بیشتری می باشند.