پروژه ها

معرفی جاذبه های گردشگری روستاهای کشور
.افزایش بازدهی محصول برنج در واحد سطح از 4.9 تن در هکتار به 7.25 تن در هکتار
براساس نتایج آمارگیری زراعت سال 1396-1397، متوسط برداشت محصول برنج در هر هکتار از اراضی برنج زار کشور 4.9 تن می‌باشد. این در حالی است که براساس گزارش سایت indexmundi.com متوسط برداشت برنج در هر هکتار در کشور ترکیه 9 تن و در کشور استرالیا 10 تن بوده است. از طرفی متوسط مصرف برنج سرانه هر ایرانی در سال 35 کیلوگرم می باشد که برای تامین آن، تولید سالیانه 2.9 میلیون تن برنج موردنیاز مصرف داخلی می باشد. لیکن کل برنج تولیدی کشور از نزدیک به 400.000 هکتار برنج زارهای کشور در سال زراعی 1396-1397 حدود 2 میلیون تن بوده است که به معنی کسری 900.000 تنی تولید برنج در داخل است. از آنجا که امکان توسعه سطح زیر کشت برنج در کشور به لحاظ کمبود اراضی مناسب دور از ذهن می باشد، لذا بهترین راه برای جبران این کسری تولید، افزایش محصول تولیدی در واحد سطح است. چنانچه برداشت واحد سطح محصول 48% افزایش و از 4.9 تن در هکتار به 7.25 تن در هکتار افزایش یابد، کسری تولید داخل جبران و ضمن ایجاد خودکفایی در تولید برنج، موجب افزایش درآمد کشاورزان و کاهش قیمت برنج در بازار نیز خواهد شد.تهیه بانک اطلاعاتی زیرساخت های کشاورزی و صنعتی کشور
مدیریت جامع و بهره ور منابع کشور، مستلزم وجود بانک های اطلاعاتی یکپارچه از زیرساخت های موجود در کشور که در طی سالیان طولانی با سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی شکل گرفته است می باشد. بر این اساس ایجاد این بانک اطلاعات یکپارچه با هماهنگی و همکاری همه دستگاه های ذیربط و از همه مهمتر با همکاری آحاد مردم در دستور کار قرار گرفته است.تهیه بانک اطلاعات مراتع و واحدهای دامداری ایران و منطقه بندی پرورش و تعیین نوع گیاه و روش آبیاری و نگهداری مناسب مراتع و گوسفندان ایران براساس آخرین تجربیات ایران و جهان با هدف حفظ و بهبود محیط زیست و ارتقای بهره وری و کاهش قیمت تمام شده گوشت گوسفند
بهره وری پایین در بره زایی گوسفندان، هزینه بالای تغذیه و بهره وری پایین سه عامل مهم گرانی قیمت گوشت گوسفندی در ایران است. برای حل این سه مشکل بایستی استفاده از نژادهای دوقلوزا با بهره وری بالا، احیاء هدفمند مراتع به منظور ایجاد فرصت تغذیه کامل و بیشتر گوسفندان و کاهش وابستگی به علوفه تولیدی ودر نهایت بهبود بهره وری در کل پروسه تولید و پرواربندی گوسفند محقق گردد. این مسیر بخشی نیازمند مدیریت صحیح و یکپارچه و باثبات و بخشی نیازمند دانش و مهارت و آموزش می باشد که به موازات منجر به تحقق اهداف گردند.خودکفایی در تولید 45 محصول کشاورزی با رعایت مصرف مجاز منابع آبی کشور
خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی موردنیاز کشور که موجب ایجاد امنیت غذایی خواهد شد امری ضروری و اجتناب ناپذیر و در عین حال امکان پذیر در کشور می باشد. از سویی منابع آبی موجود در کشور نیز به شرط استفاده صحیح از آنها، تامین کننده نیاز آبی برای تحقق این هدف می باشد، لیکن مدیریت صحیح و افزایش بهره وری و به کار گیری دانش روز و ارتقای دانش و مهارت کشاورزان پیش نیاز تحقق این هدف می باشد.تهیه مدل اقتصاد ایران
تهیه مدل اقتصاد ایران از طریق برآورد نیازهای مصرفی متعارف دهک های هزینه ای مختلف و برآورد هزینه های دولت و نهادهای حاکمیتی و نحوه تامین این هزینه ها از ظرفیت های موجود اقتصاد ایران و میزان نیاز به ایجاد ظرفیت های جدید با هدف اولیه ایجاد خودکفایی و هدف ثانویه گرفتن سهم از بازارهای جهانی به ویژه در تولید محصولات با فناوری بالا که دارای ارزش افزوده بیشتری می باشند.شرح خدمات جمع آوری اطلاعات تولید مواد موثره دارو در ایران و جهان
تهیه لیست و تعداد مصرف انواع دارو در ایران و کشورهای همسایه و کشورهای توسعه یافته منتخب و در سراسر جهان و مشخص نمودن ماده موثره تولید این داروها و مواد اولیه تولید ماده موثره در ایران و جهان و ظرفیت تولید مواد اولیه و نیز وضعیت تولید تجهیزات تولید مواد موثره دارو در ایران با هدف ایجاد خودکفایی در تولید دارو و ورود به بازار صادرات داروخانه پیش ساخته و شهرک خودکفا
تدوین ضوابط و مکانیابی احداث خانه ها و شهرک های خودکفا بر روی اراضی ملی که در مالکیت دولت باقی خواهند ماند (در بیرون محدوده فعلی شهرها و روستاها) با هدف حذف تعهد تامین نیازهای زیربنایی (آب، برق، گاز و...) و روبنایی (مدرسه- درمانگاه- پلیس- تفریح و سرگرمی- پارک و...) از دوش دولت و واگذاری اختیاراتی در این ارتباط به مردم با هدف حذف قیمت زمین از قیمت مسکن.استعدادیابی گروه سنی 18 تا 30 سال
تهیه مدل استعدادیابی و توانمندی سنجی و علاقه مندی یابی برای گروه سنی 18 تا 30 سال در زمینه های هوش- شخصیت- حافظه- علاقه مندی- دانش- مهارت- هنر- ورزش- شغل- ازدواج