اخبار

سه شنبه21مردادماه 1399-همراهی نمایندگان استان مازندران و گیلان برای خودکفایی در تولید برنج
یادداشت شماره 140یکشنبه-19مردادماه1399-خرید تضمینی هر کیلو گندم 4200 تومان(17.5 سنت)، پیش نیازحفظ خودکفایی در تولید گندم
یادداشت شماره 138شنبه-18مردادماه 1399-خرید تضمینی هر کیلو کلزا 9600 تومان (40 سنت)،کلید خودکفایی در تولید دانه های روغنی
یادداشت شماره 136شنبه-18مردادماه1399-واردات برنج با ارز دولتی، مانع اصلی خودکفایی در تولید برنج
یادداشت شماره 135سه شنبه-چهاردهم مردادماه1399-اجماع محققین برای خودکفایی در تولید برنج
یادداشت شماره 131یکشنبه-دوازدهم مردادماه1399-خودکفایی در تولید روغن در گرو حذف ارز دولتی
یادداشت شماره 129یکشنبه-دوازدهم مردادماه1399-همکاری وزارت جهاد کشاورزی و بکوجا
یادداشت شماره 128چهارشنبه-هشتم مرداد ماه 1399-خودکفایی در تولید برنج با همراهی موسسه مرکز تحقیقات برنج کشور
یادداشت شماره 123سه شنبه-هفتم مردادماه1399-نشست تخصصی بکوجا با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
یادداشت شماره 122جمعه سوم مرداد 1399- هماهنگی برای تحقق خودکفایی در کشاورزی
یادداشت 117