اخبار

یکشنبه-دوازدهم مردادماه 1399-روش های تامین مالی برای ایجادشهرک های سبز(دوست دار محیط زیست)،پیش ساخته،خودکفاوخوداشتغال
یادداشت شماره 127یکشنبه-پنجم مردادماه1399-خانه های سبز،پیش ساخته،خودکفاوخوداشتغال
یادداشت 120سه شنبه-سی و یکم تیرماه 1399-ساخت خانه پیش ساخته و خودکفادر شهر جدید پردیس
یادداشت شماره 114