اخبار

جمعه-24مرداد1399-آغاز معرفی نمایندگان بکوجا در شهرستان کبودرآهنگ
خبر شماره 147جمعه-24مرداد1399-آغاز معرفی نمایندگان روستاهای دهستان فیضیه شهرستان بابل
خبر شماره 146پنجشنبه-23مردادماه1399-شبکه ملی-مردمی بکوجا
خبر شماره 144دوشنبه20مردادماه 1399-سامانه های بکوجا
یادداشت شماره 139چهارشنبه-هشتم مردادماه1399-هم افزایی با بسیج استان مازندران
یادداشت شماره 124دوشنبه-ششم مردادماه 1399-شبکه ملی-مردمی بکوجا
یادداشت شماره 121تسلیت همکاران بکوجا به آقای مهندس سید امیر عباس هاشمی سهی
تسلیت همکاران بکوجا به آقای مهندس هاشمی سهیتسلیت همکاران بکوجا به آقای مهندس حسینی فر
تسلیت به مهندس حسینی فردوشنبه-سی ام تیرماه 1399-شبکه سازی بکوجا
یادداشت شماره 113شنبه-بیست و هشتم تیرماه1399-همکاری با بسیج مهندسین عمران و معماری
یادداشت 111