همکاران افتخاری در شبکه ملی -مردمی بکوجا استان همدان

همکاران افتخاری در حوزه IT
همکار افتخاری بکوجا- شعبان محمدی

       

        شعبان محمدی

        کارشناسی

       متولد 

        زمینه همکاری: نماینده بکوجا دراستان همدان