همکاران افتخاری در شبکه ملی -مردمی بکوجا استان همدان

همکاران افتخاری در شبکه ملی-مردمی استان همدان
همکار افتخاری بکوجا-  مریم فتوحی

     لیلا زاده موسی

      مهندس عمران روستایی

      متولد  1356

      زمینه همکاری: شبکه ملی مردمی بکوجا


همکار افتخاری بکوجا- شعبان محمدی

       

        شعبان محمدی

        کارشناسی

       متولد 

        زمینه همکاری: نماینده بکوجا دراستان همدان