همکاران افتخاری در شبکه ملی مردمی بکوجا استان مازندران

همکاران افتخاری بکوجا: شبکه ملی-مردمی بکوجا-استان مازندرانهمکار افتخاری بکوجا-آقای مهندس قدیم

       عقیل قدیم

       کارشناسی عمران-عمران، دانشگاه بوعلی همدان

       کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه علوم تحقیقات تهران

       متولد 1348

      زمینه همکاری: تشکیل شبکه ملی-مردمی بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- مریم فتوحی

      لیلا زاده موسی

      مهندس عمران روستایی

      متولد  1356

      زمینه همکاری: شبکه ملی- مردمی بکوجا

همکار افتخاری بکوجا-مهندس محسن سلطانی

      محسن سلطانی

      کارشناسی مهندسی عمران- عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

      کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی، دانشگاه تهران

      متولد 1346

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در استان مازندران

همکارافتخاری بکوجا- عبدالخالق دهقانزاده

       عبدالخالق دهقانزاده

       کارشناسی عمران

       متولد  1348

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش رودپی شهرستان ساری استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

       نادر عیسی پور

       کارشناسی نقشه برداری

       متولد  1357

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش بابلکنار شهرستان بابل استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

      سید حشمت الله سبطی

       کارشناسی مهندسی عمران- عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

       متولد  1348

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان بابل استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

       علی قهار پور

       کارشناسی عمران

       متولد  1336

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش گتاب شهرستان بابل استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- رضا اعزازی

       ابراهیم  اعزازی

       کارشناسی عمران

       متولد  1348

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش مرکزی شهرستان بابل استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

       حمیدرضا عباس نژاد

       کارشناسی مدیریت بازرگانی

       متولد 1399

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان اسبوکلا بخش مرکزی شهرستان بابل استان مازندران


همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

       فریدون وحدانیان

       کارشناسی مهندسی عمران

       متولد 1338

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان فیضیه بخش مرکزی شهرستان بابل استان مازندران


همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

       عبدالرحیم  کریمی

       کارشناسی دامپروری

      متولد 1341

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان گنج افروز بخش مرکزی شهرستان بابل استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

      شجاع الله ولی تبار

      کارشناسی عمران

      متولد 1335

      نماینده بکوجا در شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس سید عیسی جهانیان

    سیدعیسی جهانیان

     کاردانی مخابرات-الکترونیک 

     متولد  1348

     زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش بهنمیر شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس قاسم پور محمدجان

     قاسم پور محمد جان

      کارشناسی مدیریت بازرگانی

      متولد 1360

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش مرکزی شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس حجت الاسلام میثم سیدی

     حجت الاسلام میثم سیدی

      کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی و علوم حدیث و فقه و اصول

      متولد 1360

      زمینه همکاری: نماینده محترم بکوجا در بخش رودبست شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس ابوالحسن ولی پور

      ابوالحسن ولی پور

      کارشناسی عمران

     متولد  1341

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان ساری استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

      عباس برزگر سلوکلایی

      کارشناسی

      متولد

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش مرکزی شهرستان ساری استان مازندران

همکار بکوجا- اصغر خدادادی

      اصغر خدادادی

      کارشناسی ارشد عمران و کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

     متولد  1338

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان سواد کوه استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس محمدرضا حیدر قلی زاده

      محمد رضا حیدر قلی زاده

      کارشناسی ارشد مرتع

     متولد  1338

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش بند پی غربی شهرستان بابل استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- عباس خلیلی پالندی

      عباس خلیلی پالندی

      کارشناسی عمران

      متولد 1361

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش رودپی شمالی شهرستان ساری استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- سید عباس میریان

      سید عباس میریان

      فوق لیسانس کشاورزی

      متولد 1345

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش رودپی مرکزی شهرستان ساری استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- بیژن اسماعیلی

      بیژن اسماعیلی

      کارشناسی ارشد زراعت

      متولد 1350

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش مرکزی شهرستان سواد کوه استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مرتضی قلی پور

      مرتضی قلی پور

      کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی گرایش: "زراعت و اصلاح نباتات"

      متولد 1339

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش  های مرکزی و نارنجستان شهرستان سواد کوه استان مازندران

 
همکار افتخاری بکوجا- آقای پور بهرام

      آقای پور بهرام

      متولد

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان کلاردشت استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- حاج محمدعلی نجف پور

      حاج محمدعلی نجف پور

      کاردان کشاورزی

     متولد 1330

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش مرکزی شهرستان محمود آباد در استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مصطفی عباسپور

      مصطفی عباسپور

      کارشناسی صنایع- تولیدات صنعتی

      متولد 1341

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش سرخرود شهرستان محمودآباد در استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- آقای شریف دینی

      حسن علی شریف دینی

      کارشناسی منابع طبیعی

      متولد 1336

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان تنکابن استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- آقای حقایق

       قربانعلی حقایق

       کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

       متولد 1334

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان رامسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس کریم شکری

      کریم شکری

      کارشناس زمین شناسی

      متولد 1343

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان محمودآباد استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- سید شعاع موسوی

      سید شعاع موسوی

      متولد

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان نوشهر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- دکتر عسگری

       دکتر عسگری

      متولد

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان گلوگاه استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس مهدی یخکشی

       سعید یخکشی

       کارشناسی ارشد زراعت- اصلاح نباتات

       متولد 1333

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان بهشهر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس محمدرضا اسفندیاری

       محمدرضا اسفندیاری

       کارشناس عمران

       متولد 1339

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان میاندورود استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس آقای رحیمی

       آقای رحیمی

      متولد

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان جویبار استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس آقای بابایی

       آقای ایوب بابایی

       کارشناس حقوق

       متولد 1337

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان آمل استان مازندران


همکار افتخاری بکوجا- مهندس آقای معصومی

       محمد معصومی

       کارشناسی مدیریت

       متولد 1338

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان چالوس استان مازندران


همکار افتخاری بکوجا- مهندس قاسم حسن زاده

      قاسم حسن زاده

      دیپلم تجربی- دهیار

      متولد 1351

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان خشکرود  در بخش مرکزی شهرستان بابلسر استان مازندران


همکار افتخاری بکوجا- مهندس اسماعیل منتظری

      اسماعیل منتظری

      کارشناس مالی-حسابداری

      متولد 1339

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان پازوار  بخش رودبست شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس محسن محمدی

       محسن محمدی

      دکترای باغبانی، گرایش گیاهان زینتی

       متولد 1345

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش مرکزی شهرستان نور استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس تورانی

      حسن تورانی

      کاردانی صنایع

      متولد 1358

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش چاردانگه شهرستان ساری استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس نورالدین پولادی


       نورالدین پولادی

       کارشناس مشاوره

       متولد 1355

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش مرزن آباد شهرستان چالوس استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس نورالدین پولادی

       ذبیح الله گلی قادی

       کارشناسی حسابداری

       متولد 1361

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در روستای عربخیل در دهستان بهنمیر بخش بهنمیر شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس نورالدین پولادی

       زین العابدین شیخیان

       کارشناسی الهیات

       متولد 1337

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در روستای عربخیل در دهستان بهنمیر بخش بهنمیر شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس نورالدین پولادی

       صادق باقری

      کارشناسی

      متولد

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در روستای هلی باغ در دهستان بهنمیر بخش بهنمیر شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس علی کشتکار

        علی کشتکار

        دیپلم بهداشت و محیط

        متولد 1345

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در روستای سرخدشت در دهستان بهنمیر بخش بهنمیر شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس نورالدین پولادی

       سیدعلی تقویان

      متولد

     زمینه همکاری: نماینده بکوجا در روستای سرخدشت در دهستان بهنمیر بخش بهنمیر شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- سید قدیر حسین زاده

       سید قدیر حسین زاده

      کارشناسی علوم اجتماعی

       متولد 1350

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در روستای عزیزک در دهستان بهنمیر بخش بهنمیر شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس نورالدین پولادی

       آقای اسماعیل زاده

      متولد

     زمینه همکاری: نماینده بکوجا در روستای ازن آباد(ازنوای) در دهستان بهنمیر بخش بهنمیر شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس نورالدین پولادی

       جعفر علیپور

       کارشناسی ادبیات فارسی

       متولد 1352

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در روستای گالشکا در دهستان بهنمیر بخش بهنمیر شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس نورالدین پولادی

       مصطفی قربانی

       کارشناسی معماری

       متولد 1364

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در روستای گالشکا در دهستان بهنمیر بخش بهنمیر شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس نورالدین پولادی

       ابوطالب کریم تبار

       دیپلم

      متولد 1349

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان عزیزک بخش بهنمیر شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس نورالدین پولادی

       رمضان پور

      متولد

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان عزیزک بخش بهنمیر شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس مسعود جهانی

       مسعود جهانی

       کارشناسی عمران

       متولد 1354

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در محله بازارسر در دهستان بهنمیر بخش بهنمیر شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس حمزه حیدری

       حمزه حیدری

      متولد سوم راهنمایی

       متولد 1346

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش لاله آباد شهرستان بابل استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- یاسر متولی

       یاسر متولی

       دیپلم ریاضی

       متولد 1359

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در روستای گالشکا در دهستان بهنمیر بخش بهنمیر شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس سید هاشم ساداتی

      سید هاشم ساداتی

      متولد

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش گوهرباران شهرستان میاندورود استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس سید میرعابدین حسینی

      سید میرعابدین حسینی

      کاردانی عمران- کارشناسی مدیریت

      متولد 1333

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش مرکزی شهرستان قائم شهر استان مازندرانهمکار افتخاری بکوجا- مهندس شعبانی

      آقای شعبانی

      متولد

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش مرکزی شهرستان قائم شهر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امامی

      آقای امامی

      متولد

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان بهشهر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس عبدالعلی خویی

      عبدالعلی خویی

     کارشناسی کشاورزی- دامپروی

      متولد 1339

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا دربخش هزارجریب شهرستان نکا استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس محمد جان قلی پورصاحبی

      محمد جان قلی پور صاحبی

      کارشناسی مهندسی و تولیدات گیاهی گرایش زراعت و اصلاح نباتات

      متولد 1339

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا دربخش مرکزی شهرستان نکا استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس احمد مدانلو

      احمد مدانلو

      کارشناسی معدن_ کارشناسی ارشد مدیریت

      متولد 1335

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان جویبار استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس محمد علی شبستانی

      محمد علی شبستانی

      کارشناسی کاربرد ریاضی در آمار

      متولد 1337

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان نکا استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس صدر الدین حق جو

      صدرالدین حق جو

      کارشناسی جغرافیای انسانی

      متولد 1337

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان نور استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس علی اکبر عرب نژاد

      علی اکبر عرب نژاد

      کارشناسی مهندسی عمران

      متولد 1340

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان فریدونکنار استان مازندران


همکار افتخاری بکوجا- مهندس احمد مدانلو

      محمد ملاصالحی

      کارشناس زراعت و اصلاح نباتات

      متولد 1351

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در روستای بنفشه ده شهرستان نور استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس احمد مدانلو

      آقای بابا جانپور

      دکترا

      متولد 1340

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در روستای بلده شهرستان نور استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس احمد مدانلو

      آقای اعلایی

      کارشناس

      متولد 

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش چمستان شهرستان نور استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- سرکتر خانم زهرا هاشمی

      خانم رقیه دیو سالار

      کارشناس گیاه پزشکی، کارشناسی ارشد زراعت

      متولد 1341

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش رویان شهرستان نور استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس کیا

      مهندس کیا

      کارشناس ارشد عمران- زلزله

      متولد 1340

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش مرکزی شهرستان تنکابن استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس عقیل استادی

      عقیل استادی

      کارشناسی کشاورزی

      متولد 1347

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش مرکزی شهرستان تنکابن استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس تقی اسدی

      تقی اسدی

      کارشناسی حسابداری

      متولد 1347

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان راستوپی بخش مرکزی شهرستان سوادکوه استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- سرکتر خانم زهرا هاشمی

      فاطمه مهرین فر

      کارشناسی ارشد زراعت

      متولد 1359

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان چهارباغ بخش زیراب شهرستان سوادکوه استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- سرکتر خانم منیژه دلاک خیلی

      منیژه دلاک باشی

      کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

      متولد 1361

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش زیراب شهرستان سوادکوه استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- سرکار خانم رقیه حسینی

      سید رقیه حسینی

      کارشناسی کشاورزی- باغبانی

      متولد 1361

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان هتکه بخش زیراب شهرستان سوادکوه استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- سرکار ثریا ابوطالبی

      ثریا ابوطالبی

      کارشناسی ارشد کشاورزی- باغبانی

      متولد 1367

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان سرخکلا بخش زیراب شهرستان سوادکوه استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس محمد حسین زاده

      محمد حسین زاده

      کاردانی تعاون

      متولد 1335

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان کلارستاق شرق بخش مرکزی شهرستان چالوس استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس مهدی حیدری

      مهدی اکبری

      مهندسی کشاورزی

      متولد 1374

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان میاندرود بزرگ شهرستان میاندورود استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- حبیب الله اربابی

      حبیب الله اربابی

      کاردانی نظامی

      متولد 1345

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان میاندرود کوچک شهرستان میاندورود استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس مصطفی درخوش

      مصطفی درخوش

      کارشناسی مشاوره

      متولد 1345

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان کوهدشت شرقی شهرستان میاندورود استان مازندران


همکار افتخاری بکوجا- رضا حسن زاده

      رضا حسن زاده

      کارشناسی

      متولد 

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان کوهدشت غربی شهرستان میاندورود استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا-جواد اسفندیاری

      جواد اسفندیاری

      کارشناسی مدیریت ورزشی

      متولد 1357

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان گهرباران شمالی شهرستان میاندورود استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- حر عرب

      حر عرب

      کارشناسی جوشکاری

      متولد 1361

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان گهرباران جنوبی شهرستان میاندورود استان مازندران


همکار افتخاری بکوجا- نصرت لاهوتی

      نصرت لاهوتی

      کارشناسی کشاورزی- دامپروری

      متولد 1342

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان عباس آباد استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- عزیز الله محمدی

     عزیزالله محمدی

     کارشناسی مدیریت دولتی

     متولد1336

    زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش نارنجستان شهرستان سوادکوه  استان مازندران   

همکار افتخاری بکوجا- عزیز الله محمدی

     محمد عیسی سام دلیری 

     کارشناس کشاورزی 

      متولد ۱۳۵۴

      زمینه همکاری: نماینده دهستان کلارستاق غربی بخش مرکزی شهرستان چالوس استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- حسن فاضل

     حسن فاضل

     کارشناس  ارشد حقوق

      متولد 1332

      زمینه همکاری: نماینده بخش مرکزی شهرستان فریدونکنار استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- رجب علی محسنی

     رجبعلی محسنی

     دیپلم

      متولد 1343

      زمینه همکاری: نماینده دهستان کلیجان الرستاق بخش کلیجان الرستاق شهرستان ساری استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- عنایت احمدنژاد

     عنایت احمد نژاد

      دیپلم اقتصاد

      متولد 1343

      زمینه همکاری: نماینده دهستان جنت رودبار و چهل شهید بخش دالخوانی شهرستان رامسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- علی اکبر شهیدنیا

     علی اکبر شهیدنیا

     کارشناسی مدیریت فرهنگی

      متولد 1357

      زمینه همکاری: نماینده بخش دهفری شهرستان فریدونکنار استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- حشمت الله یزدانی

     حشمت الله یزدانی

     کاردانی دامپروری

      متولد 1337

      زمینه همکاری: نماینده بخش لاریجان شهرستان آمل استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- جانعلی دیلم پاشا

     جانعلی دیلم پاشا

      دیپلم ادبی

      متولد 1336

      زمینه همکاری: نماینده بخش لاریجان شهرستان آمل استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- عباس شکری

     عباس شکری

      کاردانی حسابداری

      متولد 1332

      زمینه همکاری: نماینده منطقه اوجی آباد شهرستان آمل استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- فضل الله غلامی

     فضل الله غلامی

      کاردانی امور اداری

      متولد 1340

      زمینه همکاری: نماینده منطقه اوجی آباد شهرستان آمل استان مازندران

 
همکار افتخاری بکوجا-مهدی سلطانی

     مهدی سلطانی

      کارشناسی اقتصاد

      متولد 1339

      زمینه همکاری: نماینده بخش دشت سر شهرستان آمل استان مازندران


همکار افتخاری بکوجا-حسین نقد عمل

     حسین نقدعمل

      کارشناسی ارشد کشاورزی

      متولد 1347

      زمینه همکاری: نماینده دهستان کترا بخش نشتا شهرستان تنکابن استان مازندرانهمکار افتخاری بکوجا-علی قنبری

     علی قنبری

      کاردانی عمران

      متولد 1334

      زمینه همکاری: نماینده دهستان گلیجان بخش مرکزی شهرستان تنکابن استان مازندران


همکار افتخاری بکوجا-صفر تیموری

      صفر تیموری

      کاردانی عمران

      متولد 1336

      زمینه همکاری: نماینده دهستان میر شمس الدین بخش مرکزی شهرستان تنکابن استان مازندرانهمکار افتخاری بکوجا-منوچهر غلام پلنگی

     منوچهر غلام پلنگی

      دیپلم کشاورزی

      متولد 1339

      زمینه همکاری: نماینده دهستان تمشکل بخش نشتا شهرستان تنکابن استان مازندران


همکار افتخاری بکوجا-رضا گلیج

     رضا گلیج

      سوم راهنمایی

      متولد 1341

      زمینه همکاری: نماینده دوهزار بخش خرم آباد شهرستان تنکابن استان مازندران


همکار افتخاری بکوجا-مهرداد پور حسینی

     مهرداد پور حسینی

      دامپزشک

      متولد 1365

      زمینه همکاری: نماینده دهستان سه هزار بخش خرم آباد شهرستان تنکابن استان مازندران


همکار افتخاری بکوجا-ابراهیم قربان پسندی

     ابراهیم قربان پسندی

      دیپلم کشاورزی

      متولد 1336

      زمینه همکاری: نماینده شهرستان عباس آباد استان مازندران


همکار افتخاری بکوجا-حسین قادی

     حسین قادی

      کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی

      متولد 1346

      زمینه همکاری: نماینده دهستان تمشکل بخش نشتا شهرستان تنکابن استان مازندران

 
همکار افتخاری بکوجا-نصرت الله قاسم کلائی

     نصرت الله قاسم کلائی

      سوم راهنمایی

      متولد 1344

      زمینه همکاری: نماینده روستای شاد مراد محله دهستان جنت رودبار بخش دالخوانی شهرستان رامسر استان مازندران


همکار افتخاری بکوجا-علی جنت فریدونی

     علی جنت فریدونی

      اول راهنمایی

      متولد 1343

      زمینه همکاری: نماینده روستای جنت رودبار دهستان جنت رودبار بخش دالخوانی شهرستان رامسر استان مازندران

 
همکار افتخاری بکوجا-اسماعیل ذوقی

     اسماعیل ذوقی

      کارشناس ارشد تربیت بدنی

      متولد 1347

      زمینه همکاری: نماینده روستای شستا دهستان جنت رودبار بخش دالخوانی شهرستان رامسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا-عباس جنت قربانی

      عباس جنت قربانی

       کاردانی برق

       متولد 1349

       زمینه همکاری: نماینده روستای دره دم دهستان جنت رودبار بخش دالخوانی شهرستان رامسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا-انوش خلعتبری

       انوش خلعتبری

       دانشجوی کارشناسی عمران

       متولد 1354

       زمینه همکاری: نماینده روستای آسیابسر دهستان جنت رودبار بخش دالخوانی شهرستان رامسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا-عزت الله بهرامی

      عزت الله بهرامی

       دیپلم تجربی

       متولد 1337

       زمینه همکاری: نماینده روستای دراز زمین دهستان جنت رودبار بخش دالخوانی شهرستان رامسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا-محمود برکی

      محمود برکی     

       متولد 

       زمینه همکاری: نماینده روستای نمکدره دهستان جنت رودبار بخش دالخوانی شهرستان رامسر استان مازندران

 
همکار افتخاری بکوجا-حسن بهداد

     حسن بهداد

      دیپلم

      متولد 1346

      زمینه همکاری: نماینده روستای ولنگان دهستان جنت رودبار بخش دالخوانی شهرستان رامسر استان مازندران

 
همکار افتخاری بکوجا-کیوان کوچکیان

     کیوان کوچکیان

      متولد

      زمینه همکاری: نماینده روستای گراسما سر دهستان جنت رودبار بخش دالخوانی شهرستان رامسر استان مازندران

 
همکار افتخاری بکوجا-علی علیخانی

     علی علیخانی

      اول راهنمایی

      متولد 1343

      زمینه همکاری: نماینده روستای پلهم جان دهستان جنت رودبار بخش دالخوانی شهرستان رامسر استان مازندران

 
همکار افتخاری بکوجا-عابد چکاو

     عابد چکاو

      دیپلم ریاضی

      متولد 1357

      زمینه همکاری: نماینده دهستان امامزاده عبدالله جنوبی بخش دهفری شهرستان فریدونکنار استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا-حجت الله سیفایی

     حجت الله سیفایی

      دیپلم فنی

      متولد 1350

      زمینه همکاری: نماینده دهستان امامزاده عبدالله شمالی بخش دهفری شهرستان فریدونکنار استان مازندران