همکاران افتخاری در شبکه ملی مردمی بکوجا استان مازندران

همکاران افتخاری بکوجا: شبکه ملی-مردمی بکوجا-استان مازندران همکار افتخاری بکوجا-آقای مهندس قدیم

       عقیل قدیم

       کارشناسی عمران-عمران، دانشگاه بوعلی همدان

       کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه علوم تحقیقات تهران

       متولد 1348

      زمینه همکاری: تشکیل شبکه ملی-مردمی بکوجا

همکار افتخاری بکوجا-مهندس محسن سلطانی

     محسن سلطانی

      کارشناسی مهندسی عمران- عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

      کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی، دانشگاه تهران

      متولد 1346

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در استان مازندران

همکارافتخاری بکوجا- عبدالخالق دهقانزاده

       عبدالخالق دهقانزاده

       کارشناسی عمران

       متولد  1348

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش رودپی شهرستان ساری استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

       نادر عیسی پور

       کارشناسی

       متولد  1349

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش بابلکنار شهرستان بابل استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

      سید حشمت الله سبطی

       کارشناسی مهندسی عمران- عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

       متولد  1348

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان بابل استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

       علی قهار پور

       کارشناسی

       متولد  1348

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش گتاب شهرستان بابل استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- رضا اعزازی

       ابراهیم  اعزازی

       کارشناسی عمران

       متولد  1348

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش مرکزی شهرستان بابل استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

       حمیدرضا عباس نژاد

       کارشناسی

   متولد

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان اسبوکلا بخش مرکزی شهرستان بابل استان                               مازندران


همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

       فریدون وحدانیان

       کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه

       متولد 

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان فیضیه بخش مرکزی شهرستان بابل استان                                 مازندرانهمکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

       عبداله کریمی

       کارشناسی

      متولد

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان گنج افروز بخش مرکزی شهرستان بابل استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

      شجاع الله ولی تبار

      کارشناسی

     متولد 

      نماینده بکوجا در شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس سید عیسی جهانیان

    سیدعیسی جهانی

     کاردانی مخابرات-الکترونیک 

     متولد  1348

     زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش بهنمیر شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس قاسم پور محمدجان

     قاسم پور محمد جان

      کارشناسی

      متولد

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش مرکزی شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس حجت الاسلام میثم سیدی

    حجت الاسلام میثم سیدی

     کارشناسی   فقه و مبانی حقوق اسلامی و علوم حدیث و فقه و اصول

     زمینه همکاری: نماینده محترم بکوجا در بخش رودبست شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس ابوالحسن ولی پور

      ابوالحسن ولی پور

      کارشناسی

     متولد  1341

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان ساری استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

      عباس بزرگر سلوکلایی

      کارشناسی

      متولد

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش مرکزی شهرستان ساری استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- شعبان محمدی

        شعبان محمدی

        کارشناسی

       متولد 

        زمینه همکاری: نماینده بکوجا دراستان همدان