همکاران افتخاری در حوزه هنری

همکاران افتخاری بکوجا: حوزه هنری

همکار افتخاری بکوجا- مریم فتوحی

      مریم فتوحی فر

     کارشناسی فلسفه

     متولد 1352

    زمینه همکاری: مشاور هنری بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- فاطمه سیف الله زاده


     فاطمه سیف الله زاده

     کارشناسی آمار

     متولد1370 

     زمینه همکاری: مشاور هنری بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- معصومه تاروردی زاده

معصومه تاروردی زاده

      کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

      کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

      متولد 1368

      زمینه همکاری: مشاور هنری بکوجا