همکاران افتخاری در امور اجتماعی

همکاران افتخاری در امور اجتماعی
همکار افتخاری بکوجا- زهرا آبجام

      زهرا آبجام

      کارشناسی ارتباطات علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد تهران شمال

      کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد تهران مرکز

      دانشجوی دکترای جامعه شناسی مسائل اجتماعی، دانشگاه آزد تهران شمال

      متولد 1352

      زمینه همکاری: مشاور امور اجتماعی بکوجا


همکار افتخاری بکوجا-ناهید ساریخانی

     ناهید ساریخانی

      کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد رودهن

      دکترای جامعه شناسی، دانشگاه هند

      متولد

      زمینه همکاری: مشاور امور اجتماعی بکوجا