همکاران افتخاری حوزه گردشگری و مشاغل خانگی

همکاران افتخاری در حوزه گردشگری و مشاغل خانگی
همکارافتخاری بکوجا- مهندس سعید عسگری


      سعید عسگری

      کارشناسی ریاضی

      کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه 

      متولد1350

      زمینه همکاری: مشاور گردشگری بکوجا

دکتر مجید کاردار

      مجید کاردار

      دکترای کارآفرینی

      زمینه همکاری: مشاور کارآفرینی و ترویج مشاغل خانگی

دکتر فاطمه فکری

      فاطمه فکری

      کارشناسی مهندسی فضای سبز

      کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

      دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری

      متولد1371

      زمینه همکاری: مشاور گردشگری بکوجا