همکاران افتخاری حوزه رسانه

همکاران افتخاری در حوزه IT
همکار افتخاری بکوجا- فریدون پیرلورن


      فریدون پیرلورن

      کارشناسی حقوق، دانشگاه تهران

      کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه وزارت امور خارجه

      دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه علوم تحقیقات

      متولد 1358

      زمینه همکاری: مشاور گفتمان سازی بکوجا

محمد مهدی پیروزان

     محمدمهدی پیروزان

      کارشناسی

      کارشناسی ارشد

      زمینه همکاری: مشاور مارکتینگ بکوجا

یوسف شاه تیموری

      یوسف شاه تیموری

      کارشناسی جغرافیای برنامه ریزی

      دارای مدرک اختصاصی جایگاه سازی از تیم ries // دوره سطح یک دانش مدیران بنیاد مستضعفان ( دانشگاه شهید بهشتی) دوره مدیریت مرکز مدیریت صنعتی خراسان

      متولد 1344

      زمینه همکاری: مشاور برندینگ بکوجا

محمدصالح حجت الاسلامی

     محمدصالح حجت الاسلامی

     کاردانی گرافیک

     کارشناسی مهندسی دامپروری

      کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

      متولد 1351

      زمینه همکاری: مشاور رسانه ای بکوجا

همکارافتخاری بکوجا- محمدجواد شفاه


       محمد جواد شفاه

       کارشناسی ریاض محض، دانشگاه صنعتی اصفهان

       متولد 1370

       زمینه همکاری: فعالیت رسانه ای بکوجا