همکاران افتخاری حوزه استعدادسنجی

همکاران افتخاری در حوزه استعدادسنجی و روان شناسی
همکار افتخاری  بکوجا-وحید محمدی

       وحید محمدی

       کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت

       کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

       متولد 1361

       زمینه همکاری: مشاور استعدادسنجی بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- شهرزاد پاپی

       شهرزاد پاپی

       کارشناسی جغرافیا و برتانه ریزی شهری

       متولد 1368

       زمینه همکاری: مشاور استعدادسنجی بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- خانم پریسا پیرحاجاتی

      پریسا پیرحاجاتی

      دانشجوی کارشناسی روانشناسی

      دانشگاه آزاد اسلامی

      متولد 1378

       زمینه همکاری: مشاور استعدادیابی بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- هما جلالی فر


       هما جلالی فر

       دانشجوی کارشناسی هوا-فضا

       دانشگاه ازاد اسلامی

       متولد 1378

       زمینه همکاری: مشاور استعدادیابی بکوجا

همکار افتخاری بکوجا-آتنا عطارنیا


       آتنا عطارنیا

       دانشجوی کارشناسی روانشناسی

       دانشگاه ازاد اسلامی

       متولد 1379

       زمینه همکاری: مشاور استعدادیابی بکوجا