همکاران افتخاری حوزه استعدادسنجی

همکاران افتخاری در حوزه استعدادسنجی و روان شناسی
همکار افتخاری بکوجا- فاطمه سامع

      فاطمه سامع

      کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار، دانشگاه

      کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه

      دکترای روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

      متولد

      زمینه همکاری: مشاور روانشناسی بکوجا

همکار افتخاری  بکوجا-وحید محمدی

       وحید محمدی

       کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت

       کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

       متولد 1361

       زمینه همکاری: مشاور استعدادسنجی بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- خانم پریسا پیرحاجاتی

      پریسا پیرحاجاتی

      دانشجوی کارشناسی روانشناسی

      دانشگاه آزاد اسلامی

      متولد 1378

       زمینه همکاری: مشاور استعدادیابی بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- هما جلالی فر


       هما جلالی فر

       دانشجوی کارشناسی روانشناسی

       دانشگاه ازاد اسلامی

       متولد 1378

       زمینه همکاری: مشاور استعدادیابی بکوجا