مشاور امور دارویی


همکاران افتخاری بکوجا: حوزه دارویی

  

       حسام خادم صداقت 

       دانشجوی کارشناسی شیمی کاربردی

       دانشگاه قم

       متولد 1379

       زمینه همکاری: بررسی وضع موجود دارو در ایران و جهان