شرح وظایف نمایندگان بکوجا در استان، شهرستان، بخش، دهستان و روستا

 

به نام خدا

شرح وظایف عمومی نمایندگان بکوجا در استان، شهرستان، بخش، دهستان و روستا

 1. مطالعه و آگاهی کامل نسبت به اهداف بکوجا
 2. باور قلبی و عملی به اهداف بکوجا
 3. آشنایی کامل با سایت Bekooja.ir و سایر رسانه های بکوجا

 شرح وظایف اختصاصی نماینده بکوجا در استان

 1. هماهنگی کامل با دفتر مرکزی بکوجا
 2. برقراری ارتباط با دستگاه های اجرایی، نهادها، گروه های جهادی، صدا و سیما و سایر رسانه های جمعی استان و معرفی اهداف و برنامه های بکوجا و ایجاد هم افزایی
 3. معرفی نمایندگان بکوجا در شهرستان ها
 4. توجیه نمایندگان بکوجا در شهرستان ها
 5. نظارت بر انجام وظایف نمایندگان شهرستان ها
 6. برگزاری جلسات توجیهی و سمینارها و کنفرانس ها و مراسم مختلف برای معرفی اهداف بکوجا
 7. حضور در جلساتی که از سوی دفتر مرکزی بکوجا تعیین می گردد
 8. برقراری ارتباط موثر با تولیدکنندگان مهم استان
 9. برقراری ارتباط با موسسات تحقیقاتی و مراکز علمی- پژوهشی در استان
 10. ایجاد شبکه ملی-مردمی بکوجا در استان
 11. ایجاد شبکه دانشجویی برای اشتغال آفرینی از طریق انتخاب شغل در دوره دانشجویی و ترویج فرهنگ کار گروهی
 12. برقراری ارتباط میان تولیدکنندگان و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با هدف بهبود کیفیت و کمیت تولیدات و ایجاد مزیت صادراتی
 13. برقراری دفتر استانی استعدادیابی و نظارت بر عملکرد این دفتر و اطمینان از تحقق اهداف آن
 14. ایجاد هماهنگی میان گروه های مختلف همکار بکوجا در استان و پیشگیری از ایجاد تفرقه و اختلاف میان آنان
 15. مدیریت برای تهیه، گردآوری و یا ایجاد بانک های اطلاعاتی مورد نیاز برای اهداف بکوجا

  

شرح وظایف اختصاصی نماینده بکوجا در شهرستان

 1. هماهنگی کامل با نماینده بکوجا در استان
 2. برقراری ارتباط با دستگاه های اجرایی، نهادها، گروه های جهادی و رسانه های جمعی شهرستان و معرفی اهداف و برنامه های بکوجا و ایجاد هم افزایی
 3. معرفی نمایندگان بکوجا در بخش های تابعه
 4. توجیه نمایندگان بکوجا در بخش های تابعه
 5. نظارت بر انجام وظایف نمایندگان بخش ها
 6. حضور فعال در جلساتی که از سوی نماینده استان و یا دفتر مرکزی بکوجا تعیین می گردد
 7. برقراری ارتباط موثر با تولیدکنندگان مهم در شهرستان
 8. ایجاد شبکه ملی-مردمی بکوجا در شهرستان
 9. همکاری در حوزه استعدادیابی و عندالزوم برقراری دفتر شهرستانی برای استعدادیابی
 10. ایجاد هماهنگی میان گروه های مختلف همکار بکوجا در شهرستان و پیشگیری از ایجاد تفرقه و اختلاف میان آنان
 11. همکاری در حوزه تهیه بانک های اطلاعاتی مورد نیاز برای اهداف بکوجا

 

 شرح وظایف نمایندگان بکوجا

 

شرح وظایف اختصاصی نماینده بکوجا در بخش

 1. هماهنگی کامل با نماینده بکوجا در استان و شهرستان
 2. برقراری ارتباط با دستگاه های اجرایی، نهادها، گروه های جهادی در بخش و معرفی اهداف و برنامه های بکوجا و ایجاد هم افزایی
 3. معرفی نمایندگان بکوجا در دهستان های تابعه
 4. توجیه نمایندگان بکوجا در دهستان های تابعه
 5. نظارت بر انجام وظایف نمایندگان دهستان ها
 6. حضور فعال در جلساتی که از سوی نماینده شهرستان، استان و یا دفتر مرکزی بکوجا تعیین می گردد
 7. برقراری ارتباط موثر با تولیدکنندگان مهم در بخش
 8. ایجاد شبکه ملی-مردمی بکوجا در بخش
 9. همکاری در حوزه استعدادیابی
 10. ایجاد هماهنگی میان گروه های مختلف همکار بکوجا در بخش و پیشگیری از ایجاد تفرقه و اختلاف میان آنان
 11. همکاری در حوزه تهیه بانک های اطلاعاتی مورد نیاز برای اهداف بکوجا

 

 

شرح وظایف اختصاصی نماینده بکوجا در دهستان

 1. هماهنگی کامل با نماینده بکوجا در استان و شهرستان و بخش
 2. برقراری ارتباط با دستگاه های اجرایی، نهادها، گروه های جهادی در بخش و معرفی اهداف و برنامه های بکوجا و ایجاد هم افزایی
 3. معرفی نمایندگان بکوجا در روستاهای تابعه
 4. توجیه نمایندگان بکوجا در روستاهای تابعه
 5. نظارت بر انجام وظایف نمایندگان روستاها
 6. حضور فعال در جلساتی که از سوی نماینده بخش، شهرستان، استان و یا دفتر مرکزی بکوجا تعیین می گردد
 7. برقراری ارتباط موثر با تولیدکنندگان مهم در دهستان
 8. ایجاد شبکه ملی-مردمی بکوجا در دهستان
 9. همکاری در حوزه استعدادیابی
 10. ایجاد هماهنگی میان گروه های مختلف همکار بکوجا در دهستان و پیشگیری از ایجاد تفرقه و اختلاف میان آنان
 11. همکاری در حوزه تهیه بانک های اطلاعاتی مورد نیاز برای اهداف بکوجا

 

شرح وظایف اختصاصی نماینده بکوجا در روستا

 1. هماهنگی کامل با نماینده بکوجا در استان، شهرستان، بخش و دهستان
 2. برقراری ارتباط با دستگاه های اجرایی، نهادها، گروه های جهادی در روستا و معرفی اهداف و برنامه های بکوجا و ایجاد هم افزایی
 3. توجیه اهالی روستا بویژه تولیدکنندگان نسبت به اهداف بکوجا
 4. تشریح نقش دانش و فناوری در بهبود تولید
 5. تشریح ضرورت افزایش تولید ثروت در کشور از طریق تولیدات با ارزش افزوده بالاتر
 6. حضور فعال در جلساتی که از سوی نماینده دهستان، بخش، شهرستان، استان و یا دفتر مرکزی بکوجا تعیین می گردد
 7. برقراری ارتباط موثر با تولیدکنندگان مهم در روستا
 8. ایجاد شبکه ملی-مردمی بکوجا در روستا
 9. همکاری در حوزه استعدادیابی
 10. ایجاد هماهنگی میان گروه های مختلف همکار بکوجا در روستا و پیشگیری از ایجاد تفرقه و اختلاف میان آنان
 11. همکاری در حوزه تهیه بانک های اطلاعاتی مورد نیاز برای اهداف بکوجا