مقالات

اهمیت گردشگری در ایران
اهمیت گردشگری در ایران
رغم وجود تمام چالش ها و موانع، باعث شده تا کشورهای زیادی به گزینه مشارکت و توسعه این صنعت توجه داشته باشند. در این میان صنعت توریسم برای کشورهایی که در جستجوی شناخت مزیت های خود و یا خلق مزیت های جدید برای توسعه اقتصادی و یا گریز از اقتصاد تک محصولی هستند یکی از این مزیت ها در سطح منطقه ای و جهانی است.