مقالات

افزایش بازده واحد سطح، مدیریت کشت محصول و مدیریت مصرف آب، کلید خودکفایی در کشاورزی ایران
افزایش بازده واحد سطح، مدیریت کشت محصول و مدیریت مصرف آب، کلید خودکفایی در کشاورزی ایران
بازده کشت دیم در مقایسه با کشت آبی در محصولات گندم و جو که به لحاظ وسعت اراضی زیر کشت و مقدار تولید و نیاز داخلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند، در مقابل محصول کلزا که آن هم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد بسیار کمتر است، ضمن آنکه متوسط برداشت واحد سطح این دو محصول (گندم و جو) نیز در مقایسه با سایر کشورها همچون نیوزیلند (9-7 تن در هکتار)، عربستان سعودی (6-5 تن در هکتار) و چین (6-3 تن در هکتار) قابل ارتقا می باشد، از طرفی در کشور محدودیت زمین مناسب برای کشت وجود دارد. لذا به نظر می رسد که شکوفایی بازده اقتصادی در کشاورزی ایران منوط به تبدیل 1.5 میلیون هکتار از اراضی کشت دیم گندم و 0.5 میلیون هکتار اراضی دیم کشت جو به اراضی کشت آبی، با فرض عدم افزایش در تولید واحد سطح محصول می باشد.سهم استان ها از تولید محصولات زراعی 1396-1397
سهم استان ها از تولید محصولات زراعی 1396-1397
استان های خوزستان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان غربی و همدان به ترتیب بیشترین محصولات زراعی در کشور را تولید می نمایند.کدام استان ها نقش بیشتری در تولید محصولات زراعی دارند؟
کدام استان ها نقش بیشتری در تولید محصولات زراعی دارند؟
براساس نتایج آمارگیری زراعت در سال آبی 1396-97 که از سری مرکز آمار ایران منتشر گردیده است، همه 31 استان کشور، در تولید محصولات زراعی سهیم هستند، اراضی زراعی مجموعا 15.580.741 هکتار می باشد که 6.229.837 هکتار آن (40%) زیر کشت آبی و 9.350.907 هکتار آن (60%) زیر کشت دیم قرار دارد. محصول برداشت شده از اراضی زراعی در سال زراعی 1396-97 مجموعا 63.874.497 تن می باشد که 56.290.283 تن آن (88%) از اراضی کشت آبی و 7.584.214 تن آن (12%) از اراضی کشت دیم برداشت گردیده است.خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی در کنار حفظ منابع آبی ایران
خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی در کنار حفظ منابع آبی ایران
وسعت کشور ایران حدود 165 میلیون هکتار است و در این میان، براساس نتایج آمارگیری زراعت در سال 1397 که توسط مرکز آمار ایران منتشر گردیده است حدود 15.5 میلیون هکتار اراضی زراعی و براساس نتایج گزارش آمارگیری از باغداری های کشور در سال 1396 که توسط مرکز آمار ایران منتشر گردیده است، حدود 1.85 میلیون هکتار اراضی باغی وجود دارد. یعنی وسعت اراضی کشاورزی ایران حدود 10.5% کل وسعت کشور را تشکیل می دهد.