مقالات

کرمانشاه و خراسان جنوبی، بد و خوب اشتغال در سال 1398
کرمانشاه و خراسان جنوبی، بد و خوب اشتغال در سال 1398
بنابر چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال 1398 که از سوی مرکز آمار ایران منتشر گردیده است، بیشترین نرخ بیکاری در این سال مربوط به استان کرمانشاه با 15.8% و کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان خراسان جنوبی با 6.9% می باشد. همچنین متوسط نرخ بیکاری در کشور در این سال 10.7% اعلام گردیده است. لازم به ذکر است که در آمارگیری های جدید گروهی تحت عنوان "غایب موقت" از آمار بیکاران خارج و به آمار شاغلان اضافه شده است که چنانچه آنان را نیز جزء افراد بیکار به حساب آوریم در این صورت نرخ بیکاری در کشور معادل 13.5% خواهد شد.