مقالات

غفلت عمیق ایران نسبت به آینده جهان
غفلت عمیق ایران نسبت به آینده جهان
درحالیکه رویکرد جهانی به سمت هوش مصنوعی و استفاده هرچه بیشتر از ، کامپیوتر و IT و ICTدر زندگی بشر می باشد، در کشور ما هیچ نشانه ای از توجه به این موضوع دیده نمی شود.