مقالات

شبکه ملی-مردمی بکوجا
شبکه ملی-مردمی بکوجا
اقتصاد مردمی از مهمترین دغدغه های سال های اخیر در کشور بوده و در سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و برخی قوانین تصویب شده نیز به این موضوع اشاره گردیده است، لیکن آنچه در عمل می بینیم فاصله بسیار زیادی با این سیاست ها و قوانین دارد و تفاوت آشکاری بین شرایط اقتصاد کشور در قبل و بعد از ابلاغ این سیاست ها و قوانین دیده نمی شود. بکوجا معتقد است که مردمی نمودن اقتصاد مستلزم آگاه نمودن مردم از ضرورت های اقتصاد قوی و تاب آور و تعریف مشاغل مولد و مخرب در اقتصاد و دعوت از آنان برای پیاده سازی این ضرورت ها و حضور در فعالیت های مولد و پرهیز از فعالیت های مخرب و پذیرش تنگناهایی احتمالی در دوران پیاده سازی این تغییرات می باشد. برنامه بکوجا در بدو امر، تشکیل شبکه ای متناظر با ساختار اداری کشور و انتخاب نماینده ای داوطلب در هریک از استان ها، شهرستان ها، بخش ها، دهستان ها، شهرها و روستاها می باشد و در گام بعدی، افزایش تعداد نمایندگان و همراهان برای برنامه های مختلف اقتصادی از جمله تنظیم بازار، تحقق خودکفایی در کشاورزی و دام پروری، رونق تولید در بخش صنعت با اولویت تولید خودرو و پوشاک و همچنین کمک به ایجاد عدالت اقتصادی از طریق بازتوزیع ثروت در میان مردم با ترویج گردشگری داخلی و معرفی ظرفیت های گردشگری و صنایع دستی و آثار تاریخی و ویژگی های اجتماعی و زیستی هر یک از روستاها و شهرهای کشور با کمک خود مردم و اهالی این روستاها و شهرها می باشد.بکوجا چیست؟
بکوجا چیست؟
به نام خدا بکوجا که خلاصه عبارت "بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی" می باشد، با هدف معرفی مشاغل مولد و تاثیرگذار در اقتصاد کشور و در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب و سیاست های اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بدون نفت در دست طراحی می باشد. در این طرح علاوه بر معرفی مشاغل مولد و موردنیاز کشور به عموم مردم، تلاش خواهد شد تا با ترویج فرهنگ کار و تلاش در کنار تبیین مبانی اقتصاد پیشرو ، عموم مردم به انتخاب مشاغل مولد تشویق گردیده و از حضور در مشاغل کم بازده یا غیرموثر در اقتصادملی پرهیز نمایند، همچنین سعی می‌گردد حمایت های فکری و مالی و تضامین سرمایه گذاری و فروش محصولات برای مشاغل مورد حمایت صورت پذیرد.