مقالات

استعدادیابی-انتظارات از دفاتر استانی
استعدادیابی-انتظارات از دفاتر استانی
بکوجا در نظر دارد تا به منظور تحقق توسعه اقتصادی و استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های نیروی انسانی در کشور، نسبت به زمینه سازی برای استعدادیابی همه مردم ایران با اولویت جوانان و نوجوانان و کودکان اقدام نمایدچرا استعدادیابی؟
چرا استعدادیابی؟
پیشرفت جوامع بشری مستلزم نقش آفرینی انسان هاست. هرچه این نقش آفرینی آگاهانه تر و پررنگ تر باشد سرعت رشد جوامع نیز بیشتر می شود. از سوی دیگر تکامل و پیشرفت و تعالی انسان نیازمند شناسایی توانایی ها و استعدادهای بالقوه او در زمان مناسب و فراهم نمودن زمینه برای بروز و شکوفایی آن توانایی ها می باشد. در شکوفایی استعدادها، نقش علائق انسان انکارناپذیر است. از این رو در مسیر بهره گیری حداکثری از توانایی های فردی توجه به علائق فردی نیز ضروری می باشد. هدف از استعدادیابی کمک به انسان ها به منظور دستیابی به حداکثر کمال و تعالی و پیشرفت با توجه به مقدورات محیطی و شرایط اجتماعی که در آن زندگی می کنند می باشد. بر این اساس شاخصه های هوش، حافظه، شخصیت، هنر، ورزش، دانش، مهارت، ازدواج، شغل و علائق فرد از طریق پرسشنامه هایی مورد ارزیابی قرار گرفته و متناسب با این ارزیابی، توصیه ها و پیشنهاداتی در حوزه های مختلف به تناسب استعداد و توانمندی های شناسایی شده از فرد در اختیار وی قرار می گیرد.